Przetwarzanie danych osobowych

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Mamy nadzieję, że zapoznanie się z naszą Informacją o przetwarzaniu danych osobowych pozwoli Pani/Panu poczuć się bezpiecznie w Emiku Sp. z o.o. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Jeśli jednak odmówi Pani/Pan podania nam niezbędnych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy ani wykonać usługi. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, w jakim zostały zebrane. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Emiku sp. z o.o. siedzibą w Strzebielinie przy ul. Sienkiewicza 21a informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Emiku sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Emiku sp. z o.o., drogą elektroniczną poprzez e-mail: emiku@emiku.pl lub pisemnie na adres ul. Sienkiewicza 21a 84-220 Strzebielino.

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Emiku sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 21a, 84-220 Strzebielino
KRS: 0000453703; NIP: 5862281904; REGON: 221841978;

II. Cele, podstawa prawna oraz czas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Emiku sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
 1. zawarcia umowy na świadczenie usług,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Emiku sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej:
  • wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
  • związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji,
  • związanych z raportowaniem do organów administracji publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • związanych z wysyłaniem newslettera na prośbę subskrybenta i po wyrażeniu przez niego zgody.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

III. Obowiązek podania danych osobowych Emiku Sp. z o.o.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania żądanej usługi przez Emiku Sp. z o.o, ponieważ wynika z realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Emiku Sp. z o.o. W zależności od wykonania żądanej usługi wymagane jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do zawarcia umowy, wystawienia dokumentu sprzedaży. numer NIP (jeśli Klient go posiada) lub PESEL - niezbędne do zawarcia umowy, wystawienia dokumentu sprzedaży. adres (ulica, numer budynku/lub numer budynku i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędne do zawarcia umowy, wystawienia dokumentu sprzedaży. adres e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją usługi lub wysyłania newslettera na prośbę subskrybenta. Brak podania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wykonania żądanej na Pani/Pana rzeczy. Dane osobowe, które nie są wymagane przepisami prawa dla celów realizowania umowy, zbierane są na podstawie zgody, a ich podanie jest dobrowolne.

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Policji, organom podatkowym i służbom ratowniczym;
Za wyjątkiem tych sytuacji, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia: 
 1. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, organizacyjne, zajmującym się wysyłką zbiorowego mailingu (newsletter), pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie,
 2. podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak biura informacji gospodarczej, a także bankom i instytucjom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne;
 3. podmiotom współpracującym z Emiku Sp. z o.o. w realizacji procesów biznesowych i technicznych (np. firmie informatycznej wspomagającej utrzymanie systemów informatycznych), w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Emiku Sp. z o.o. (tzw. procesorzy danych).
W przypadku takiego przekazania, Emiku Sp. z o.o. zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Emiku Sp. z o.o.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa oraz przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Emiku Sp. z o.o. lub jakie mogą być podnoszone wobec Emiku Sp. z o.o. w zakresie realizacji świadczonych usług na rzecz Pani/Pana, a także w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ich przetwarzanie zostanie zakończone nie później niż w dniu wycofania tej zgody/w dniu upływu terminu przechowywania danych osobowych wymaganego przepisami prawa. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie.

VI. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Emiku Sp. z o.o. zapewnia Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Emiku Sp. z o.o., przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, takie jak:
 1. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 4. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz
  • przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Emiku Sp. z o.o..
Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Emiku Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeśli: obowiązek przetwarzania tych danych nakładają na Emiku Sp. z o.o. przepisy aktualnie obowiązującego prawa (np. przepisy podatkowe), jeśli czyniąc to pozbawimy się wyegzekwowania od Pani/Pana zobowiązań wobec Emiku Sp. z o.o. lub pozbawimy się możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Emiku Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacja o cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Jednak Emiku Sp. z o.o. nie korzysta z technologii „cookies”. Strzebielino, dnia 25 maja 2018 r.

ZASADY REGULOWANIA PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

I. Dane sprzedawcy

Sprzedawcą i wykonawcą usług programistycznych, fotograficznych oraz szkoleniowych jest Emiku sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 21a, 84-220 Strzebielino KRS: 0000453703; NIP: 5862281904; REGON: 221841978.

II. Umowa o świadczenie usług i odstąpienie od umowy

Wszelkie zasady współpracy, terminy realizacji usług, płatności, reklamacje, kary umowne czy zasady odstąpienia od umowy są zawierane w indywidualnych umowach, które jako wykonawca usług podpisujemy ze zleceniodawcami.

III. Formy płatności za usługi

Za realizowane usługi nasza firma przyjmuje płatności z Polski i zagranicy w formie tradycyjnego przelewu (bez dodatkowych opłat) lub w formie szybkich płatności internetowych/płatności kartą (po doliczeniu prowizji operatora). Firmy, które chcą uregulować zobowiązanie w formie szybkich płatności internetowych/kartą otrzymają od nas indywidualnie wygenerowany link do takiej transakcji.